होम / शेतकामत
शॅर

शेतकाम

 • agr1

  तिगून उरपी उदरनिर्वाहाखातीर निसर्गीक स्त्रोताचो सारको वापर

  भारतांत निसर्गीक स्त्रोतांची संपन्न विविधताय आसा जे ताच्या चडशां लोकसंख्येच्या उदरनिर्वाहाखातीर स्त्रोत थारता. ह्या स्त्रोताबरोबर रावपी समाजाच्या तिगून उरपी उदरनिर्वाहाची जतनाय घेवपाक ह्या स्त्रोतांचो तिगून उरपी वापर करप गरजेचें आसा.

 • agr2

  शेतकाम आनी समान कामांवरवी फायदेशीर रोजगार

  शेतकाम आनी समान कामां (फार्म वा बीगर फार्म) भारतांत फायदेशीर रोजगाराक मोठो वाव आसा. व्यापक फाटले-फुडले मदी संपर्क, खर धोरण मजत आनी धोको वेवस्थापन येवजण ह्यो.

 • agr3

  मेळिल्ले ज्ञानाचें आनी हातांत घेतिल्ले उत्कृश्ट पध्दतींचें दिवप-घेवप

  देशी तंत्रगिन्यान, नाविन्य आनी उत्कृश्ट पध्दती यशस्वीपणान हातांत घेवन शेतकारांक मेळिल्ले अणभवांचे दिवप-घेवप बाकीच्या शेतकारांक उर्बा दिता आनी आत्मविश्वास हाडटा. ल्हान आनी किरकोळ शेतकारांमदी परीणामकारक ज्ञान दिवप-घेवप ही काळाची गरज आसा.

शेतकी मळार उद्देजकांक जाय आशिल्ल्यो म्हत्वाच्यो सेवा जी ह्या क्षेत्रातल्या स्वयंसेवकांनी दिल्ल्या योगदानावरवी शेतकाम आनी समान कामां संदर्भांतली म्हायती आनी ज्ञान आदारीत म्हायती दिवपाचो ध्येय विकासपीडीया पोर्टलाचो आसा. ह्या मंचाचेर जाळवणदार म्हूण तुमी तुमचे मत मांडपाक शकता, तुमचे अणभव सांगपाक शकता, संबंदीत चर्चेंत वांटेकार जावपाक शकता, उपलब्द आशिल्ले स्त्रोतांतल्यान तुमचे ज्ञान वाडोवंक शकता आनी हेरांक म्हायती दिवपाक शकता.

सकयल दिल्ल्या वाठारांचेर विकासपीडीया पोर्टलाचें शेतकाम क्षेत्र भर दिता.

शेतकी निवेश म्हाल

बियो, खत आनी किटकनाशकासयत वेगवेगळे निवेश म्हाल तयार करप आनी हाताळपाचें काम हांगा जाता.

रोपा उत्पादन

वेगवेगळी रोपां, आयपीएम, आर्विल्ले तंत्रगिन्यान, हवामान आनी मार्केटींग पध्दतींचें पॅकेज हांगा दिल्यात.

कापणी उपरांतचें तंत्रगिन्यान

कापणी केल्ले पीक हाताळूंक, प्रक्रिया करूंक आनी अन्न सुरक्षा दर्ज्याखातीर तयार केल्ल्या तंत्रगिन्यानाची म्हायती हांगा दिल्या.

पशुधन

गोरवां, म्हशी, मेंढरो, बोकडी, सोशे आनी दुकरांच्या वेवसायीक उत्पादनाविशी हांगा म्हायती दिल्या.

कोंबयांचें पालन

वेगवेगळ्या पशुंचें वेवसायीक उत्पादन आनी विज्ञानीक वेवस्थापनाविशीची म्हायती हांगा दिल्या.

नुस्तेमारी

देशीय नुस्तेमारी, सुंगटा फार्म, मोतयांचो फार्म, अळंकार नुस्ते उत्पादन, मुल्य वर्धीत उत्पाद, मशीनां आदी सयत नुस्त्यां उत्पादनाचें वेगवेगळे पैलू आसपावीत केल्यात.

शेतकी उपक्रम

ल्हान आनी किरकोळ शेतकारांक योग्य आशिल्ले वेगवेगळे शेतकी आदारीत उपक्रम हांगा दिल्यात.

ब-यो पध्दती

तिगून उरपी शेतकाम, जनावरां सांबाळ, नुस्तेमारी, शेतकी आदारीत उपक्रम, विस्ताराखातीर वापरिल्ल्यो ब-यो पध्दती तज्ञ आनी वेवसायिकांकडल्यान प्रकरण अभ्यास आनी अणभवाच्या रूपान दिल्यात.

धोरणां आनी येवजण्यो

शेतकाम, जनावरां सांबाळ, नुस्तेमारी आनी ग्रामीण रोजगारा संदर्भांतली धोरणां आनी येवजण्यो आसपावीत केल्यात.

शेतकी रीण

शेतकी रीण, रीण दिवपी संस्थां आनी संबंदीत येवजण्या संदर्भांतले विशय ह्या भागांत आसपावीत केल्यात.

शेतकी विमो

शेतकाम आनी समान काम तशेंच प्रिमियम, विमोकृत वाठार, दावो प्रक्रिया हांचो आसपाव आशिल्ले वेगवेगळे विमो उत्पाद दिल्यात.

शेतकी मार्गदर्शिका

शेतकाम आनी समान विभागा संदर्भांतले वेगवेगळे संकेतथळ आनी पोर्टलांचें लिंक दिल्यात.

चर्चा मंच

शेतकाम आनी समान विभागा संदर्भांतल्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर भासाभास करपाक मंच.

तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top