शॅर
विषयाः भवदन्वेषणनिर्देशनुसारेण सादृश्यं भजन्ते 1
निकाल गाळ
विशयांचो प्रकार
वार्ताविषयः आरब्धःएतेन क्रमेण उपस्थापयतु- संदर्भ · दीस (नवीन पयली) · अक्षरावरवीं
राष्ट्रीय कौशल्य सोद येवजण
ह्या विशयांत केंद्र सरकाराच्या राष्ट्रीय कौशल्य सोद येवजणे (एनटीएसएस) संदर्भांत माहिती दिल्या.
स्थित शिक्षण / / शिश्यवृत्ती / मेट्रीक पुर्व शिश्यवृत्ती
Back to top