शॅर
विषयाः भवदन्वेषणनिर्देशनुसारेण सादृश्यं भजन्ते 1
निकाल गाळ
विशयांचो प्रकार
वार्ताविषयः आरब्धःएतेन क्रमेण उपस्थापयतु- संदर्भ · दीस (नवीन पयली) · अक्षरावरवीं
बेटी बचाव बेटी पढाव
ह्या विशयांत बेटी बचाव बेटी पढाव येवजणे संदर्भांत म्हायती आसा.
स्थित समाज-कल्याण / बायला आनी भुरगी उदरगत
Back to top