होम / समाज-कल्याण / ग्रामीण गरिबी उपशमन / येवजण्यो – भूं संसाधन खातें / डिजिटल इंडिया भूं अभिलेख आधुनीकरण कार्यावळ
शॅर
Views
 • राज्य Open for Edit

डिजिटल इंडिया भूं अभिलेख आधुनीकरण कार्यावळ

ह्या विशयांत डिजिटल इंडिया भूं अभिलेख आधुनीकरण कार्यावळी संदर्भांत माहिती दिल्या.

जमीन सुधारणां (एलआर) विभाग केंद्रान पुरस्कृत केल्ल्यो दोन येवजण्यो चालीक लायताल्यो, त्यो म्हळ्यार भूं अभिलेखांचें संगणकीकरण (सीएलआर) आनी येणावळ प्रशासन बळकट करप आनी भूं अभिलेख अद्यावत करप (एसआरए अँड युएलआर). उपरांत 21.8.2008 दिसा, ह्यो येवजण्यो डिजिटल इंडिया भूं अभिलेख आधुनीकरण कार्यावळ (डीआयएलआरएमपी) ह्या सुधारीत येवजणेंत विलीन करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिली.

उद्देश

डीआयएलआरएमपीची मुखेल उद्देशां म्हळ्यार अद्यावत भूं अभिलेखाची यंत्रणा करप, स्वंयचलीत आनी आपोआप बदलणी (म्युटेशन), शाब्दीक आनी स्थानीक अभिलेख हांचें एकत्रीकरण, येणावळ आनी नोंदणी मजगतीं जोडणी, सध्याची लेखी करार नोंदणी आनी अनुमाचेर चलपी मालकी हक्क यंत्रणा हमी दिवपी मालकी सयत समावेशक मालकीकडेन बदलप.

घटक

डीआयएलआरएमपी हातूंत 3 मुखेल घटक आसतात

 • भूं अभिलेखाचें संगणकीकरण
 • सर्व्हेक्षण वा फेर-सर्व्हेक्षण
 • नोंदणीचें संगणकीकरण

कार्यावळीची अंमलबजावणी

राज्य सरकारां वा संघ प्रदेश प्रशासनां भारत सरकाराच्या जमीन संसाधन खात्याच्या अर्थीक आनी तंत्रीक आदारान कार्यावळ चालीक लायतलें. चालीक लावपाचो एकक म्हण जिल्लो हातांत घेतले, जंय सगळो वावर कार्यावळी खाला आसपावीत जातलो.

नागरिकांक लाव

डीआयएलआरएमपीतल्या नागरिकांक सकयल दिल्ल्या एक वा चड पद्दतींतल्यान लाव जावपाची आस्त आसा

 • नागरिकांक वास्तवीक काळांत जमीन मालकी अभिलेख उपलब्ध आसतले
 • अभिलेख सारक्या सुरक्षीत वळखी सयत संकेतथळांचेर घातिल्ल्यान जमनींच्या मालकांक माहितीच्या गुप्ततायेकडेन कसलीच तडजोड करनासतना तांचें अभिलेख फुकट पळोवंक मेळटले
 • अभिलेख फुकट मेळिल्ल्यान नागरीक आनी सरकारी कर्मचाऱ्यांमदलो संपर्क उणो जातलो, जाका लागून पयशे मागप आनी सतावणूक उणी जातली
 • भौशीक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) सेवा दिवपाच्या पद्दतीक लागून नागरीक आनी सरकारी यंत्रणेमदलो संपर्क उणो जातलो, आनी बरी सोय जातली
 • स्टँप पेपर आनी स्टँप पेपर फारीकणी आनी नोंदणी शुल्क, आदी बँकांवरवीं भरप बंद जातले आनी नोंदणी यंत्रणांच्या संपर्कांत येवप उणे जातले
 • आयटी आंतर जोडणीच्या वापराक लागून, आरओआर मेळोवप आदीचो वेळ खूब उणो जातलो
 • एक जनेल सेवा वा व्हॅब आदारीत खंयच्याय वेळार खंय सेवा मेळिल्ल्यान आरओआर आदी मेळोवपाक नागरिकांचो वेळ आनी कश्ट उणे जातले
 • स्वंयचलीत आनी आपोआप बदलणी (म्युटेशन) हाका लागून बनावट जमीन वेव्हार मोठ्या प्रमाणांत उणो जातलो
 • निर्णायक मालकी दिल्ल्या खटले मोठ्या प्रमाणांत उणे जातले
 • ह्या अभिलेखांत कसलोच बदल करूंक मेळचो ना
 • ही पद्दत रीण सुविधांक इ-जोडणेक मान्यताय दितले
 • संकेतथळाचेर बाजार मोलाची माहिती नागरिकांक उपलब्ध आसतली
 • जमीन माहितीचेर आदारीत प्रमाणपत्रां वा दाखले (देखीक, अधिवास, जात, येणावळ, आदी) नागरिकांक संगणका वरवीं उपलब्ध आसतले
 • माहितीच्या आदाराचेर, सरकारी कार्यावळीं खातीर पात्रतायेचेर माहिती उपलब्ध आसतली
 • संबंदीत माहिती सयत जमीन पासबूक दिवपाची सुलभताय आसा

स्रोत: जमीन संसाधन खातें, ग्रामीण उदरगत मंत्रालय

2.76470588235
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top