शॅर

हो ऑन-लायन विकतें घेवपी – विक्रेते मंच तुमकां तुमच्या म्हाल आनी सेवां खातीर बरें बाजाराची संद मेळोवन दिता. शेतकाम, पशुधन, हस्तकला, यंत्रां, इलेक्ट्रॉनिक वस्ती ह्यो आनी संबंदीत कसलीय उत्पादनाची माहिती तुमी घालपाक शकता. तशेंच भाडे आनी सल्लागार सेवां संदर्भांत तुमी माहिती मेळोवपाक शकतात.

हो ऑनलायन मंच वेंचीक विशयांचेर तज्ञ उपाय दिता. तुमी ई-मेला वरवीं तुमच्या भाशेंत तुमचे प्रस्न मांडपाक शकतात आनी ताचेर तज्ञ उपाय मेळोवपाक शकतात.

भुरग्यांक आपणालें सामान्य गिन्यान तपासून पळोवपाक आनी कामगिरी आनी विश्वास सुधारपाक प्रोत्साहन दिवपाक ही ऑनलायन प्रस्नमंजुशा तयार केल्या. तिसरी ते धावी यत्ते मेरेन शिकपी भुरगीं ह्या सामान्य गिन्यान प्रस्नमंजुशेंत वांटो घेवंक शकतात

ही संकेतथळ आधारीत सेवा नोंद आशिल्ल्या उपेगकर्त्यांक आपले अर्थीक कामकाज बरे तरेन दवरपाक मजत करता. हें उपकरण उपेगकर्त्यांक अर्थीक कामकाजा विशी याद करपाक एसएमएस वा ई-मेल वरवीं शिटकावणी धाडटा.

हो मंच भारतभरच्या सामान सेवा केंद्राच्या गांवगिऱ्या पांवड्यावेल्या उद्देजकांक (व्हीएलइ) गरजेच्या साधना वस्तुंची पुरवण करता. तशेंच, व्हीएसई हांकां आपले अणभव एकामेकांक सांगपाक आनी भासाभास करपाची संद दिता.

बायलां, भुरग्यांक, तरणाट्यांक आनी हेर वंचीत आनी भेदनीय गटांचे गिन्यान आनी कुशळटाय वाडोवंक प्रादेशीक भाशांनी वेगवेगळे अभ्यासक्रम दितात.

हे ऑनलायन उपकरण गुरवार आशिल्ल्या, गुरवारपणा उपरांत आनी भुरग्याच्या पालन पोशणाविशी अनुकूल माहिती फोनावरवीं गुरवार आनी दुग्धधारणा आशिल्ल्या बायलांक थेट व्हॉयस कॉल करता.

ऑनलायन सेवा

 
ऑनलायन विकतें घेवपी – विक्रेते मंच
 
तज्ञावरवीं ऑनलायन उपाय
 
 
शाळेंत वचपी भुरग्यां खातीर ऑनलायनप्रस्नमंजुशा.
 
अर्थीक कामकाजा खातीर यादपत्र
 
 
सीएससी ऑपरेटरांक साधनां मंच
 
गिन्यान आनी तांक वाडोवप
 
 
मोबायल आधारीत आवयांच्या भलायके विशीं जागृताय
 

ह्या उत्पादनाविशींच्या चडावत म्हायतीपास्वत उपकार करून आमचेकडेन संपर्क सादात

Back to top